Technologia

dsc4043-1024 kopia

Zbudowaliśmy pierwszy betonowy skatepark w Polsce.
  • SAMI WYTWARZAMY PREFABRYKATY
  • NASZA INNOWACYJNA POSADZKA
  • SOLIDNE PODBUDOWY

Wszystkie elementy do jazdy (prefabrykaty żelbetowe tworzące element skateparku) produkujemy na własne potrzeby w należącym do nas zakładzie prefabrykacji.

Poszczególne prefabrykaty wykonujemy, z betonów produkowanych wg. opracowanych na nasze potrzeby receptur. Gotowe elementy spełniają najwyższe kryteria wytrzymałościowe:

  • mrozoodporność w klasie F150
  • wodoszczelność w klasie W8
  • wytrzymałość na ściskanie min. 45Mpa

Ponadto w celu ograniczenia procesów karbonatyzacyjnych powierzchnie jezdne gotowych elementów skateparku zabezpieczamy specjalnymi żywicami. Ponieważ obiekty podlegają ciągłym obciążeniom udarowym, krawędzie jezdne wzmacniamy poprzez „wtopienie” stalowego profilu zamkniętego. Ze względów logistycznych, waga gotowego elementu na ogół, nie przekracza 10ton. Nie posiadamy stałego katalogu elmentów skateparku. Nasz klient może zażyczyć sobie dowolną „bryłę”. Jedynym ograniczeniem, jest budżet i kryteria stawiane przez normę PN-EN 14974 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, w 2002 roku wprowadziliśmy standard betonowej posadzki przemysłowej, jako nawierzchni jezdnej. Po pozytywnej akceptacji środowiska skateboardingowego, został on przyjęty jako obowiązujący dla tego typu obiektów, i powszechnie obowiązuje po dziś dzień, zastępując kosztowne i kłopotliwe nawierzchnie asfaltowe. Od tego czasu, znacząco poprawiliśmy parametry tego typu nawierzchni. Opracowując własne receptury betonów posadzkowych, uwzględniliśmy takie procesy i zjawiska fizykochemiczne jak:

  • różnice w przyrostach wytrzymałościowych w gradiencie [nierównomierna praca posadzki]
  • wpływ rocznych, cyklicznych różnic temperaturowych gotowej posadzki [zjawisko pływania posadzki]
  • procesy karbonatyzacji [korozja]
  • ścieranie powierzchniowe

Nasze posadzki spełniają kryteria klasy A6 i mają w niej najniższe zużycie: 3,9cm³/50cm² [Bohme]. Wierzchnie warstwy odpowiadają twardością betonom klasy B70.

O jakości naszych posadzek niech zaświadczy wykonany przez nas w 2009 r. skatepark w Chełmie. W następnym roku po wybudowaniu, w wyniku wylania rzeki Ucherki, teren na którym wybudowaliśmy skatepark, został całkowicie zalany. Po opadnięciu wód, nie stwierdzono, żadnych zniszczeń obiektu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, nasze podbudowy spełniają kryteria Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowaniePonadto stosujemy Wytyczne Projektowania Ulic publikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W naszej pracy często mamy jednak do czynienia z gruntami nasypowymi lub nienośnymi. Stosujemy wtedy szczególne sposoby posadowienia. Jako przykład możemy podać naszą realizacje w Rzgowie, gdzie skatepark został usytuowany na ponad dwu i pół metrowym istniejącym świeżym nasypie. Pomimo zmienności poziomu lustra wód powierzchniowych [sąsiedztwo rzeki], płyta skateparku nie ma spękań, a elementy skateparku nie osiadają.

Innym rodzajem wyzwań są tereny podmokłe, z zalegającymi torfami. Dotychczas stosowane rozwiązania, oparte na zastosowaniu keramzytu, bądź spieniania betonu nie pozwalały na ich zastosowanie w tego typu gruntach, z uwagi na ich nasiąkliwość. Na takie tereny też mamy rozwiązania. Stosujemy wtedy w kombinacjach z geosyntetykami i gabionami między innymi tzw. lekkie pływające betony, na bazie kruszyw ze spienionego szkła, o gęstości ok. 700kg/m³. Tego typu beton jest lekki, nienasiąkliwy i szczelny. Stanowi dobrą podbudowę pod finalną nawierzchnię, bez konieczności wymiany gruntu.